home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Books

TitleAuthorCoverImageDownloads
६ वर्षीय समष्टिगत प्रतिवेदन download
संवैधानिक व्यवस्था र कानूनहरू National Human Rights Commission of Nepal download
वार्षिक प्रतिवेदन २०६८-६९ National Human Rights Commission of Nepal download
मानवअधिकार सम्बन्धी निर्देशिकाहरू, २०६९ National Human Rights Commission of Nepal download
Foreign Labor Migration and Trafficking inPersons in Nepal: A Situational Analysis National Human Rights Commission of Nepal download
शवोत्खनन् मार्ग-निर्देशिका, २०६९ National Human Rights Commission of Nepal download
An Introduction to National Human Rights Commission-Nepal National Human Rights Commission of Nepal download
NHRC-Nepal on the Rights of the Migrant Workers. National Human Rights Commission of Nepal download
विश्वब्यापी आबधिक समीक्षा Universal Periodic Review (UPR) परिचयात्मक पुस्तिका download
आप्रबासी कामदारहरुको अधिकार - बिषयगत पुस्तिका download
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार - बिषयगत पुस्तिका download
जातीय बिभेद बिरुद्दको अधिकार - बिषयगत पुस्तिका NHRC Nepal download
महिला मानब अधिकार - बिषयगत पुस्तिका NHRC Nepal download
बाल अधिकार - बिषयगत पुस्तिका download
यातना बिरुद्दको अधिकार - बिषयगत पुस्तिका download
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |