home | about us | FAQs | contact us | feedbacks |Webmail
Search Our Site
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Books

TitleAuthorCoverImageDownloads
मानव अधिकार संबंधी जानहीवाला कुछ बात (मानवअधिकार सम्बन्धी जान्नै पर्ने कुराहरु) भोजपुरी भाषा National Human Rights Commission of Nepal download
म्हिला थोप्ताङला गोगोन तोबा तामजुगु (मानवअधिकार सम्बन्धी जान्नै पर्ने कुराहरु) तामाङ भाषा National Human Rights Commission of Nepal download
मानव अधिकारसँ सम्बन्धित बुझSबाला बातसभ (मानवअधिकार सम्बन्धी जान्नै पर्ने कुराहरु) मैथली भाषा National Human Rights Commission of Nepal download
मानव अधिकारलिसे स्वापू दुगु सीके हे मा:गु खँ(मानवअधिकार सम्बन्धी जान्नै पर्ने कुराहरु)नेवारीमा National Human Rights Commission of Nepal download
मानव अधिकार सम्बन्धी जनही पर्ना बात (मानव अधिकार सम्बन्धी जान्नै पर्ने कुराहरु) थारु भाषा NHRC Nepal download
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सूचना तथा संचार नीति २०७१ (नेपाली) download
विद्यालय शिक्षकहरूका लागि मानव अधिकार श्रोत-पुस्तिका २०७० National Human Rights Commission of Nepal download
सुरक्षाकर्मीहरूका लागि मानव अधिकार श्रोत-पुस्तिका २०७० National Human Rights Commission of Nepal download
UPR English Report 2013 National Human Rights Commission of Nepal download
UPR Nepali Report 2070 National Human Rights Commission of Nepal download
६ वर्षीय समष्टिगत प्रतिवेदन download
वार्षिक प्रतिवेदन २०६८-६९ National Human Rights Commission of Nepal download
मानवअधिकार सम्बन्धी निर्देशिकाहरू, २०६९ National Human Rights Commission of Nepal download
Foreign Labor Migration and Trafficking inPersons in Nepal: A Situational Analysis National Human Rights Commission of Nepal download
शवोत्खनन् मार्ग-निर्देशिका, २०६९ National Human Rights Commission of Nepal download
1 | 2 | 3 | 4 |