home | about us | FAQs | contact us | feedbacks |Webmail
Search Our Site
Press Release
संघीय गठबन्धनले आयोजना गर्ने आन्दोलनको मानवअधिकार संस्थाहरुले अनुगमन गर्ने, आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह, २०७३ बैशाख ३१ गते
2016-05-13
आगलागीका घटनाप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण, २०७२ चैत्र २९ गते NHRC's attention drawn to the incident of fire
2016-04-11
यूपीआर (UPR) सम्बन्धी धारणा बारे आयोगको ध्यानाकर्षण, २०७२ चैत्र २८ गते NHRC's attention drawn to comments on UPR
2016-04-10
जाजरकोटको दसेरा गाउँ विकास समितिमा देखिएको झाडापखालाको सत्यतथ्य बुझी बिरामीहरुको उपचार सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह र पुनर्निर्माणको कार्यलाई बर्षातको समय अगावै तीव्रता दिई भूकम्प पीडितहरुलाई बासको व्यवस्था मिलाउन आयोगद्वारा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण, २०७२ चैत्र २४ गते NHRC urges the Govt. look into epidemic outbreak in Dasera VDC of Jajarkot and provide treatmenet to the sick & NHRC draws the attention of Nepal Government towards giving impetus to reconstruction work soon before monsoon and to make arrangement of shelter for the quake victims
2016-04-06

News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Recent Activities

 • 2016-05-31
  पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

  Download: Vacancy Notice  Application Form  Syllabus_Curriculum

   

  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

  हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

  पदपर्ति सम्बन्धी सूचना

  -प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/२/१८)

  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रिक्त रहेका पदहरु पर्ूर्तिका लागि आयोगको पदपर्ूर्ति सम्बन्धी सूचना नं. १/०६७/६८ मिति २०६७/११/२७ को विज्ञापन बमोजिम महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, गरी समावेशी तर्फा र खुला पदहरुमा पर्ूर्तिहुन बाँकी रहेका तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७२ -संशोधन सहित) को नियम ९-९) बमोजिम समान तह/पदमा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पर्ूर्तिका लागि निम्न बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आहृवान गरिन्छ ।

  सि.नं.    विज्ञापन नं.    पद तथा श्रेणी                                                                  महिला    आदिवासी/ जनजाति    मधेशी    दलित    खुला    जम्मा संख्या    
  १.     १/०७२-७३    प्रशासकीय अधिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह                              -                       १                     -             -          १             २    
  २.     २/०७२-७३    मानव अधिकार अधिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह                       -                       १                    ३             २          -             ६    
  ३.     ३/०७२-७३    सूचना प्रविधि अधिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह                           १                       -                    -              -          १             २    
  ४.     ४/०७२-७३    लेखापाल, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सरह                                       -                      १                    १             १          -               ३    
  ५.     ५/०७२-७३    सहायक प्रथम, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सरह                                -                      २                   १              १          ६            १०    
  ६.     ६/०७२-७३    सू. प्र. तथा अभिलेख सहायक, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी सरह,         २                      १                   -               १          ४            ८    
  समान तह/पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता        
  ७.     ७/०७२-७३    उप-निर्देशक, रा.प.द्वितीय श्रेणी सरह                             ३    
  ८.     ८/०७२-७३    मानव अधिकार अधिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह            १०    
  ९.     ९/०७२-७३    सहायक प्रथम, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सरह                     १४    
  परीक्षाको किसिमः आयोगको पदपर्ूर्ति समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

  परीक्षा दस्तुरः    क) रा.प.द्वितीय श्रेणी सरहको पदको लागि रु. १२००/- -एक हजार दर्ुइ सय) दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
      ख) रा.प. तृतीय श्रेणी सरहको पदको लागि रु. १०००/- -एक हजार) दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ र एउटै पदको समावेशी तर्फो लागि  रु. ४००/- -चारसय) प्रति समावेशी पदका लागि थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
      ग) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी पदको सरहको लागि रु. रु. ४००/- -चार सय) दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ र एउटै पदको समावेशी तर्फो लागि  रु. २००/- -दर्ुइसय) प्रति समावेशी पदका लागि थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
      घ) परीक्षा दस्तुर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहरभवनमा रहेको आर्थिक प्रशासन शाखामा बुझाई नगदी रसिद प्राप्त गर्न सकिने छ ।
  दरखास्त दिने स्थान ः आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहरभवन, ललितपुर ।
  दरखास्त दिने म्याद ः यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र र दोब्बर दस्तुर तिरी थप ७ दिन भित्र ।
  परीक्षा सम्बन्धी मिति र कार्यक्रम ः पछि प्रकाशित गरिनेछ ।
  पदमा रही गर्नुपर्ने कामको बिबरण ः कार्य बिबरण अनुसार ।
  काम गर्नुपर्ने स्थान ः आयोगको केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयहरु ।

  आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
  क)    समान तह/पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फो उप-निर्देशक पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तर्ीण्ा गरी आयोगको उप-निर्देशक पदमा कम्तीमा ८ वर्षकरार वा अस्थायी रुपमा अविछिन्न कार्य गरी अनुभव हासिल गरेको ।
  ख)    प्रशासकीय अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट व्यवस्थापन, जनप्रशासन वा मानविकीमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तर्ीण्ा गरेको ।
  ग)    मानवअधिकार अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट कुनै बिषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको र कुनै सरकारी वा प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त संस्था वा अन्तर्रर्ााट्रय संघ संस्थामा कम्तीमा दर्ुइवर्षो मानव अधिकार संरक्षण र सर्म्वर्द्धनको कार्यमा संलग्न भई अनुभव प्राप्त गरेको । समान पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फो मानव अधिकार अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तर्ीण्ार् गरी आयोगको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा ८ वर्षकरार वा अस्थायी रुपमा अविछिन्न कार्य गरी अनुभव हासिल गरेको ।
  घ)    सूचना प्रविधि अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट कम्प्युटर विज्ञान वा ऋomउगतभच ब्उउष्अिबतष्यल मा स्नातक तह वा सो सरह उत्तर्ीण्ा गरेको ।
  ङ)     लेखापाल पदको लागि व्यवस्थापन वा लेखा मूल बिषय लिई प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तर्ीण्ा गरेको ।
  च)    सहायक प्रथम पदको लागि कुनै बिषयमा प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उत्तर्ीण्ा गरेको र कुनै सरकारी वा प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त संस्था वा अन्तर्रर्ााट्रय संघ संस्थामा कम्तीमा एकवर्षो मानवअधिकार संरक्षण र सर्म्वर्द्धनको कार्यमा संलग्न भई अनुभव प्राप्त गरेको । समान पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फो सहायक प्रथम पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उत्तर्ीण्ा गरी आयोगको सहायक प्रथमस्तरको पदमा कम्तीमा ५ वर्षकरार वा अस्थायी रुपमा अविछिन्न कार्य गरी अनुभव हासिल गरेको ।
  छ)    सूचना प्रविधि तथा अभिलेख सहायक पदको लागि कम्प्यूटर मूल बिषय लिई प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तर्ीण्ा गरेको ।

  अन्य थप जानकारीः
  क)    दरखास्त फाराम आयोगको वेब साइट  www.nhrcnepal.org बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । साथै केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि उपलब्ध हुन सक्नेछ ।
  ख)    दरखास्त दर्ता गर्दा दरखास्त फाराम, नागरिकता, शैक्षिक तथा अनुभवको प्रमाणपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी आयोगमा दरखास्त दस्तुर जम्मा गरेको सक्कल नगदी रसिद संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
  ग)    उम्मेदवारको उमेरको सीमा - दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म अधिकृतस्तरको हकमा २१ वर्षपूरा भई ३५ वर्षननाघेको र सहायकस्तरको हकमा १८ वर्षपूरा भै ३५ वर्षननाघेको तथा महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्षननाघेको हुनु पर्नेछ । आयोगमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा कार्यरतको हकमा उमेरको हद लाग्नेछैन ।
  घ)    समावेशीकरण अन्तरगत सुरक्षित गरिएको पदमा सम्बन्धित वर्गमा पर्ने व्यक्तिहरु मात्र उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । यस्ता उम्मेदवारले आफू सो वर्गमा परेको भनी आधिकारिक निकायले दिएको प्रमाण पत्र आवेदन साथ अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

   Image Gallery