home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग्द्वारा इन्टर्नशीपको लागि दरखास्त आव्हान

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सीमान्तीकृत समूह (दलित महिला, अपाङ्गता, जनजाति र दुर्गम क्षेत्र) लाई लक्षित गर्दै मानव अधिकार शिक्षा र व्यावहारिक अभ्यास जस्ता अवसरहरु प्रदान गरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा सो समूहको क्षमता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले ६ महिना २ सिटमा इन्टर्नशीपको अवसर प्रदान गर्न लागेको हुँदा योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरुले यो सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्खास्त दिन सूचित गरिन्छ ।

इन्टर्नशीपको लागि आवश्यक योग्यता तथा अन्य जानकारीः
(क) आवेदक मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ ।
(ख) आवेदक लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, भौगोलिक विकटता र जातीयताको आधारमा सुविधाविहीन र सीमान्तीकृत समूहको हुनुपर्नेछ ।
(ग) भौगोलिक प्रतिनिधित्व छुट्याउने आधार नागरिकताको प्रमाणपत्र  हुनेछ ।
(घ) अपाङ्गता भएकाहरुले आफू तीव्र अशक्त, अति अशक्त, अशक्त र समान्य अपाङ्गता मध्ये कुन प्रकारको अपाङ्गतामा पर्ने हो सो स्पष्ट खुल्ने गरी आधिकारिक निकायको प्रमाणितपत्र पेश गर्नुपर्ने छ ।  
(ङ) आवेदनपत्र साथ नागरिकता, शैक्षिक तथा अनुभवका प्रमाणपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(च) इन्टर्नहरुको कार्य समय आयोगमा पूर्णकालीन हुनेछ ।
(छ) इन्टर्नशीपको ६ महिनाको अवधि समाप्तिपश्चात् म्याद थप हुनेछैन । 
(ज) इन्टर्नलाई इन्टर्नशीप अवधिभर यातायात तथा खाजा खर्च वापत नियमानुसार भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । 
(झ) छोटो सूची (Short list) मा परेका आवेदकहरुलाई मात्र छनौट प्रक्रियामा संलग्न गराइनेछ ।
(ञ) कम्प्युटरमा नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा काम गर्न सक्नेलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
(ट) दरखास्त फारम आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, हरिहरभवन वा आयोगको Website : www.nhrcnepal.org बाट पनि Download गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ । 
 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल
पोष्ट वक्स नं. ९१८२,
फोन नं. ५०१००१५, Ext. No. १७०
 
(आवेदन फारम यसै सूचनासाथ संलग्न छ । )
DOWNLOAD