home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

Download: Vacancy Notice  Application Form  Syllabus_Curriculum

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

पदपर्ति सम्बन्धी सूचना

-प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/२/१८)

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रिक्त रहेका पदहरु पर्ूर्तिका लागि आयोगको पदपर्ूर्ति सम्बन्धी सूचना नं. १/०६७/६८ मिति २०६७/११/२७ को विज्ञापन बमोजिम महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, गरी समावेशी तर्फा र खुला पदहरुमा पर्ूर्तिहुन बाँकी रहेका तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७२ -संशोधन सहित) को नियम ९-९) बमोजिम समान तह/पदमा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पर्ूर्तिका लागि निम्न बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आहृवान गरिन्छ ।

सि.नं.    विज्ञापन नं.    पद तथा श्रेणी                                                                  महिला    आदिवासी/ जनजाति    मधेशी    दलित    खुला    जम्मा संख्या    
१.     १/०७२-७३    प्रशासकीय अधिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह                              -                       १                     -             -          १             २    
२.     २/०७२-७३    मानव अधिकार अधिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह                       -                       १                    ३             २          -             ६    
३.     ३/०७२-७३    सूचना प्रविधि अधिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह                           १                       -                    -              -          १             २    
४.     ४/०७२-७३    लेखापाल, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सरह                                       -                      १                    १             १          -               ३    
५.     ५/०७२-७३    सहायक प्रथम, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सरह                                -                      २                   १              १          ६            १०    
६.     ६/०७२-७३    सू. प्र. तथा अभिलेख सहायक, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी सरह,         २                      १                   -               १          ४            ८    
समान तह/पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता        
७.     ७/०७२-७३    उप-निर्देशक, रा.प.द्वितीय श्रेणी सरह                             ३    
८.     ८/०७२-७३    मानव अधिकार अधिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह            १०    
९.     ९/०७२-७३    सहायक प्रथम, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सरह                     १४    
परीक्षाको किसिमः आयोगको पदपर्ूर्ति समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

परीक्षा दस्तुरः    क) रा.प.द्वितीय श्रेणी सरहको पदको लागि रु. १२००/- -एक हजार दर्ुइ सय) दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
    ख) रा.प. तृतीय श्रेणी सरहको पदको लागि रु. १०००/- -एक हजार) दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ र एउटै पदको समावेशी तर्फो लागि  रु. ४००/- -चारसय) प्रति समावेशी पदका लागि थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
    ग) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी पदको सरहको लागि रु. रु. ४००/- -चार सय) दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ र एउटै पदको समावेशी तर्फो लागि  रु. २००/- -दर्ुइसय) प्रति समावेशी पदका लागि थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
    घ) परीक्षा दस्तुर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहरभवनमा रहेको आर्थिक प्रशासन शाखामा बुझाई नगदी रसिद प्राप्त गर्न सकिने छ ।
दरखास्त दिने स्थान ः आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहरभवन, ललितपुर ।
दरखास्त दिने म्याद ः यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र र दोब्बर दस्तुर तिरी थप ७ दिन भित्र ।
परीक्षा सम्बन्धी मिति र कार्यक्रम ः पछि प्रकाशित गरिनेछ ।
पदमा रही गर्नुपर्ने कामको बिबरण ः कार्य बिबरण अनुसार ।
काम गर्नुपर्ने स्थान ः आयोगको केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयहरु ।

आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
क)    समान तह/पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फो उप-निर्देशक पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तर्ीण्ा गरी आयोगको उप-निर्देशक पदमा कम्तीमा ८ वर्षकरार वा अस्थायी रुपमा अविछिन्न कार्य गरी अनुभव हासिल गरेको ।
ख)    प्रशासकीय अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट व्यवस्थापन, जनप्रशासन वा मानविकीमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तर्ीण्ा गरेको ।
ग)    मानवअधिकार अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट कुनै बिषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको र कुनै सरकारी वा प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त संस्था वा अन्तर्रर्ााट्रय संघ संस्थामा कम्तीमा दर्ुइवर्षो मानव अधिकार संरक्षण र सर्म्वर्द्धनको कार्यमा संलग्न भई अनुभव प्राप्त गरेको । समान पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फो मानव अधिकार अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तर्ीण्ार् गरी आयोगको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा ८ वर्षकरार वा अस्थायी रुपमा अविछिन्न कार्य गरी अनुभव हासिल गरेको ।
घ)    सूचना प्रविधि अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट कम्प्युटर विज्ञान वा ऋomउगतभच ब्उउष्अिबतष्यल मा स्नातक तह वा सो सरह उत्तर्ीण्ा गरेको ।
ङ)     लेखापाल पदको लागि व्यवस्थापन वा लेखा मूल बिषय लिई प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तर्ीण्ा गरेको ।
च)    सहायक प्रथम पदको लागि कुनै बिषयमा प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उत्तर्ीण्ा गरेको र कुनै सरकारी वा प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त संस्था वा अन्तर्रर्ााट्रय संघ संस्थामा कम्तीमा एकवर्षो मानवअधिकार संरक्षण र सर्म्वर्द्धनको कार्यमा संलग्न भई अनुभव प्राप्त गरेको । समान पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फो सहायक प्रथम पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उत्तर्ीण्ा गरी आयोगको सहायक प्रथमस्तरको पदमा कम्तीमा ५ वर्षकरार वा अस्थायी रुपमा अविछिन्न कार्य गरी अनुभव हासिल गरेको ।
छ)    सूचना प्रविधि तथा अभिलेख सहायक पदको लागि कम्प्यूटर मूल बिषय लिई प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तर्ीण्ा गरेको ।

अन्य थप जानकारीः
क)    दरखास्त फाराम आयोगको वेब साइट  www.nhrcnepal.org बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । साथै केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि उपलब्ध हुन सक्नेछ ।
ख)    दरखास्त दर्ता गर्दा दरखास्त फाराम, नागरिकता, शैक्षिक तथा अनुभवको प्रमाणपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी आयोगमा दरखास्त दस्तुर जम्मा गरेको सक्कल नगदी रसिद संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
ग)    उम्मेदवारको उमेरको सीमा - दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म अधिकृतस्तरको हकमा २१ वर्षपूरा भई ३५ वर्षननाघेको र सहायकस्तरको हकमा १८ वर्षपूरा भै ३५ वर्षननाघेको तथा महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्षननाघेको हुनु पर्नेछ । आयोगमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा कार्यरतको हकमा उमेरको हद लाग्नेछैन ।
घ)    समावेशीकरण अन्तरगत सुरक्षित गरिएको पदमा सम्बन्धित वर्गमा पर्ने व्यक्तिहरु मात्र उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । यस्ता उम्मेदवारले आफू सो वर्गमा परेको भनी आधिकारिक निकायले दिएको प्रमाण पत्र आवेदन साथ अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

Download: Vacancy Notice  Application Form  Syllabus_Curriculum


 

DOWNLOAD