home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

सुरक्षा अधिकृत पद करारमा पूर्ति सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुर

सुरक्षा अधिकृत पद करारमा पूर्ति सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/१/१४

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रिक्त रहेको सुरक्षा अधिकृत पद १ करारमा पूर्ति गर्नु पर्ने भएको हुँदा देहायको इच्छुक र योग्य उम्मेदवारहरुबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र आफुले प्रदान गर्ने सुरक्षा सम्बन्धी सेवाको प्रस्तावित खाका सहित दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

पदः- सुरक्षा अधिकृत

योग्यता तथा अनुभवः    सेना, प्रहरी वा अन्य कुनै सुरक्षा सम्बन्धी निकायमा अधिकृतस्तरको ५ वर्षो कार्य अनुभव भएको र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएको ।
            वा

    सेना, प्रहरी वा अन्य कुनै सुरक्षा सम्बन्धी निकायमा अधिकृतस्तरको ७ वर्षो कार्य अनुभव भएको र स्नातक तह उत्तीर्ण भएको ।

अन्य आवश्यक जानकारीः
-क)    उक्त पदको कार्य विवरण र आवेदन फाराम आयोगको वेबसाइट www.nhrcnepal.org बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । साथै कार्यालयबाट पनि उपलब्ध हुन सक्नेछ ।
-ख)    आवेदन दर्ता गर्दा आवेदन फाराम, आवेदन पत्र, नागरिकता, शैक्षिक तथा अनुभवका प्रमाणपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न रहनु पर्नेछ ।
-ग)    आवेदकहरुको छोटो सूची तयार गरिनेछ र सो सूचीमा परेकालाई मात्र छनौट चरणमा संलग्न गराउन टेलिफोन मार्फ जानकारी गराइनेछ ।
-घ)    कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञानमा MS Word र MS Excel काम गर्न सक्ने हुनु अनिवार्य छ ।


सर्म्पर्क टेलिफोन नम्बरः- केन्द्रीय कार्यालय ५०१००१५
                    Ext. १७०

 

DOWNLOAD