home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको सूचना, प्रकाशित मितिः- २०७२/३/१४

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
पदपूर्ति समितिको
कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको सूचना

प्रकाशित मितिः- २०७२/३/१४

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रिक्त रहेका निम्नलिखित पदहरु बढुवा -कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन) द्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले २०६५ आषाढ मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, (तेश्रो संशोधन, २०६५) को नियम २९ बमोजिमका सम्भाव्य उम्मेदवारबाट आयोगको सूचना नं. २/२०६५/०६६ मिति २०६६/३/११ मा दरखास्त आव्हान गरिएकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिट परी उक्त विज्ञापन स्थगित भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७१/४/१५ को निर्णयबाट रिट खारेज भएकोले पूर्व प्रकाशित सूचना बमोजिम आयोगबाट निर्धारित दरखास्त फाराम भरी यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र दरखास्त दिन पदपूर्ति समितिको मिति २०७२/२/३२ को निर्णयानुसार सूचना गरिन्छ ।

दरखास्त फाराम आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, प्रशासन महाशाखामा निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । उम्मेदवारले दरखास्त फाराम स्पष्टसँग भरी शैक्षिक योग्यता, तालीम तथा अनुभवका प्रमाणपत्रहरुको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न गरी आयोगको कार्यालय पशासन महाशाखामा दर्ता गराउन सकिने छ ।

बढुवा सूचना नं. २/२०६५/०६६ पद, उप-निर्देशक (अधिकृत द्वितीय)     पद संख्या ३ (हाल कायम)
          
अन्य बिस्तृत जानकारीको लागिः- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रशासन महाशाखामा सर्म्पक राख्न सकिनेछ ।

DOWNLOAD