home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना, प्रकाशित मितिः- २०७३/५/८

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
पदपूर्ति समितिको

कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मितिः- २०७३/५/८

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रिक्त रहेको अधिकृत तृतीय श्रेणीको तीन पदमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७२ को नियम ३१, ३२ एवम् ३६ समेतका आधारमा आयोगमा सहायक प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट कार्य क्षमता मूल्यांकनका आधारमा बढुवाका लागि आयोगबाट निर्धारित दरखास्त फाराम भरी शैक्षिक योग्यता, तालीम तथा अनुभवका प्रमाणपत्रहरुको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु समेत संलग्न गरी यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र आयोगको पशासन महाशाखामा दरखास्त दर्ता गराउनु हुन पदपूर्ति समितिको मिति २०७३/५/५ को निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

DOWNLOAD