home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुर

 

लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि समावेशी तर्फा महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र एवम् खुला पदहरुमा लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७३/५/१० देखि संचालन भएको विज्ञापन नं. १/०७२/७३ देखि ९/०७२/७३ सम्मको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा आयोगको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको व्यहोरा सम्पूर्ण उम्मेदवारको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अन्तर्वार्ता तथा सामुहिक छलफलको कार्यक्रम मिति २०७३/७/६ गतेदेखि शुरु हुने भएकोले विस्तृत कार्यक्रम तालिकाको लागि यस आयोगको वेव साइट www.nhrcnepal.org वा आयोगको सूचना पाटीमा हेर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

 

Download Written Exam Result List

DOWNLOAD