home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको सूचना

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग


पदपूर्ति समितिको कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको सूचना

  प्रकाशित मितिः- २०७३/७/६


राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मिति २०७३/५/८ मा प्रकाशित सूचना अनुसार आयोगमा रिक्त रहेको मानव अधिकार अधिकृत (अधिकृत तृतीय श्रेणी) पद संख्या ३ मा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न पदपूर्ति समितिको मिति २०७३/७/४ को बैठकबाट देहाय बमोजिमका उम्मेदवारहरुलाई बढुवाको सिफारिस गर्ने निर्ण्र्ााभएकोले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७२ -प्रथम संशोधन सहित) को नियम ४० र ४१ को प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

बढुवा सूचना नं. १/०७३/७४
पदः मानव अधिकार अधिकृत (अधिकृत तृतीय)

योग्यताक्रम नं.    उम्मेदवारको नाम,थर    प्राप्ताङ्क    कैफियत    
१    श्री जीवन न्यौपाने            
२    श्री तारादेवी वाग्ले            
३    श्री सुवोध पोखरेल    ७३.३३      

DOWNLOAD