home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुर

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मिति २०७३/२/१८ को विज्ञापन बमोजिम महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित गरी समावेशी तर्फा र खुला पदहरुमा विज्ञापन नं. १/०७२/७३ प्रशासकीय अधिकृत, विज्ञापन नं. २/०७२/७३ मानव अधिकार अधिकृत, विज्ञापन नं. ४/०७२/७३ लेखापाल, विज्ञापन नं. ५/०७२/७३ सहायक प्रथम तथा समान तह/पद आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फविज्ञापन नं. ७/०७२/७३ उप-निर्देशक, विज्ञापन नं. ८/०७२/७३ मानव अधिकार अधिकृत, विज्ञापन नं. ९/०७२/७३ सहायक प्रथम पदहरुका लागि श्री लोक सेवा आयोगद्वारा संचालित लिखित परीक्षा एवम् यस आयोगको पदपर्ति समितिद्वारा संचालित अन्तर्वार्ता तथा सामुहिक छलफल -वि.नं. ७/०७२/७३ को हकमा प्रस्तुतीकरण) समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा सफल भएका उम्मेदवारहरुको नामावली आयोगको सूचना पाटी तथा वेभ साइटमा प्रकाशित गरिएको हुँदा सफल भएका उम्मेदवारहरुले स्वीकृति प्राप्त चिकित्सकले प्रदान गरेको निरोगिताको प्रमाण-पत्र सहित १५ दिन भित्र नियुक्तिका लागि आयोगको प्रशासन महाशाखामा सर्म्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ ।
पुनश्चः विज्ञापन नम्बर अनुसारको योग्यताक्रमको लागि आयोगको सूचना पाटी वा आयोगको वेभसाइट www.nhrcnepal.org मा हेर्नुहोला ।

 

DOWNLOAD