home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Notice for Result Published

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मिति २०७३/२/१८ को विज्ञापन बमोजिम नं ३/०७२/७३ सूचना प्रविधि अधिकृत र विज्ञापन नं ६/०७२/०७३ सूचना प्रविधि तथा अभिलेख सहायक पदहरुका लागि श्री लोक सेवा आयोगद्वारा संचालित लिखित परीक्षा एवम् यस आयोगको पदपूर्ति समितिद्वारा संचालित प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा सफल भएका उम्मेदवारको नामावली आयोगको सूचना पाटी तथा वेभ साइटमा प्रकाशित गरिएको हुँदा सफल भएका उम्मेदवारहरुले स्वीकृति प्राप्त चिकित्सकले प्रदान गरेको निरोगिताको प्रमाण–पत्र सहित १५ दिन भित्र नियुक्तिको लागि आयोगको प्रशासन महाशाखामा सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ ।

Download Result

DOWNLOAD