home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

इर्न्टनशीपकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा पारित नीति अनुुुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कार्यक्रममा व्यावस्था भए बमोजिम सुविधाबिहीन र सिमान्तीकृत समुहका लागि र्इर्न्टनशीप प्रदान गर्नका लागि आवेदन माग गरिएकोमा प्राप्त आवेदकहरूको छोटो सूची (Short List) तथा अन्तर्वार्ता समेतबाट सफल भएका आवेदकहरूको सूची सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि आयोगको सूचना पाटी तथा वेभ साइटमा प्रकाशित गरिएको छ ।
 

DOWNLOAD