Career & Announcements

From *
Text Size A A A
Date Title File Action
2023-04-28 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रिक्त रहेको सुरक्षा अधिकृत पद–१ करारमा पूर्ति गर्न सम्बन्धमा । दाेश्राे पटक २०८०।१।१६ Icon Download
2023-04-18 बढुवा सम्बन्धि सूचना, २०८०।०१।०६ Icon Download
2023-03-20 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रिक्त रहेको सुरक्षा अधिकृत पद–१ करारमा पूर्ति गर्न सम्बन्धमा । २०७९।१२।६ Icon Download
2023-03-20 Application Form Icon Download
2023-02-15 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुबाट आ.व. २०७८।७९ र आ.व २०७९।८० मा विज्ञापन प्रकाशन भई सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेतबाट स्थगित गरिएका एवम् परीक्षा प्रकाशन हुन बाँकी रहेका राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको अधिकृत तृतीय श्रेणी अधिकृत पद , रा.प.अनं. श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरहका विभिन्न पद, राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको सहायक प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरह पदका परीक्षा कार्यक्रमहरू । Icon Download
2023-02-08 राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सहायक प्रथम (प्राविधिक) सूचना प्रविधी सहायक पदको आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन मिति: २०७९/१०/२५ Icon Download
2023-02-08 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सेवा, सहायक प्रथम श्रेणी, सूचना प्रविधि सहायक वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम Icon Download
2023-01-11 राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सहायक प्रथम श्रेणीका पदको खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन । मिति २०७९।९।२७ Icon Download
2023-01-11 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, सहायक प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह र लेखापाल वा सो सरह पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम प्रथम पत्र Icon Download
2023-01-11 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, सहायक प्रथम श्रेणी, लेखापाल वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम द्वितीय पत्र Icon Download
2023-01-11 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, सहायक प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम द्वितीय पत्र Icon Download
2023-01-01 बढुवा सम्बन्धी सूचना । २०७९।९।१७ Icon Download
2022-12-14 राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह तथा मानव अधिकार सेवाका अधिकृत तृतीय पदको विज्ञापन (बढुवा, खुला तथा समावेशी) Icon Download
2022-12-14 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, प्रशासकीय अधिकृत/लेखा अधिकृत/मानव अधिकार अधिकृत वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम प्रथम पत्र Icon Download
2022-12-14 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, मानव अधिकार अधिकृत वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम - द्वितीय पत्र Icon Download
2022-12-14 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, प्रशासकीय अधिकृत वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम द्वितीय पत्र Icon Download
2022-12-14 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, लेखा अधिकृत वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम द्वितीय पत्र Icon Download
2022-12-07 विज्ञापन रद्द तथा पदसंख्या संशोधन गरिएको सूचना । Icon Download
2022-10-12 राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका अधिकृत प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदहरुको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना । राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका अधिकृत प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना । राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका अधिकृत प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदकोआ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन । २०७९।६।२६ Icon Download
2022-10-11 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम Icon Download
2022-10-11 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत प्रथम श्रेणी, सहसचिव पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम Icon Download
2021-03-21 कानून पूनरावलोकनकर्ता सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना २०७७।१२।८ Icon Download
2020-03-06 परामर्श सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना, २०७६।११।२३ Icon Download
2020-01-27 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना पुनः प्रकाशित मितिः २०७६ माघ १३ गते Icon Download
2020-01-16 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना, २०७६ माघ २ गते Icon Download
2019-12-25 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना,२०७६ पौष ९ Icon Download
2019-12-13 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना, २०७६।०८।२७ Icon Download
2019-11-20 कार्यालय सहयोगी (श्रेणी विहीन प्रथमस्तर सरह) खुला प्रतियोगिताको नतिजा, २०७६ मंसिर ४ Icon Download
2019-10-02 स्थायी श्रेणी विहिन पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको नतिजा, २०७६ असोज १५ Icon Download
2019-09-10 छनौट प्रकृयामा सहभागी हुन आउने सम्बन्धी सूचना, २०७६।०५।२४ Icon Download
2019-08-07 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना , श्रावण १५ गते Icon Download
2019-07-31 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना , श्रावण १५ गते Icon Download
2019-07-05 पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनामा संशोधन सम्बन्धमा । २०७६।०३।२० Icon Download
2019-07-02 पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । २०७६-३-१७ Icon Download
2019-07-02 दरखास्त फाराम (खुला तथा समान तह/पद आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि) Icon Download
2019-06-04 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना । २०७६ जेष्ठ २१ गते Icon Download
2019-05-22 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना, २०७६ जेष्ठ ८ गते Icon Download
2019-05-02 विशेषज्ञ सेवाको लागि छनौट भएका विशेषज्ञहरुलाई सम्पर्क गर्ने सम्बन्धि सूचना, २०७६।०१।१९ Icon Download
2019-04-24 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना, वैशाख ११,२०७६ Icon Download

Accessibility Tools