Notices

Text Size A A A

कम्प्युटर, फ्याक्स, फोटोकपी, प्रिन्टर युपीस, नेटवर्किङ, सर्भर लगायतका IT सामाग्रीहरु मर्मतका लागि वार्षिक करार सम्बन्धी ७ (सात) दिने सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः २०८०/५/२५

Download

Accessibility Tools