Law

From *
Text Size A A A
Date Title File Action
2022-12-15 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७२” (छैठौं संशोधन सहित Icon Download
2022-10-13 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७२ (पाँचौँ संशोधन सहित) Icon Download
2019-12-31 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा संग्रहित जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी मुख्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था २०७६ Icon Download
2019-05-20 मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था र कानुनहरु २०७५ (मौलिक हक समेत) Icon Download
2013-02-28 संवैधानिक व्यवस्था र कानूनहरू Icon Download
2013-02-17 Official translation of The NHRC Act 2068 by Nepal Law Commission Icon Download
2013-02-15 National Human Rights Commission Act, 2068 (2012) Icon Download
2013-01-15 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था र कानूनहरू Icon Download
2012-12-09 मानव अधिकार रक्षकहरू सम्बन्धी मार्ग-निर्देशिका, २०६९ मानव अधिकार सहकार्य तथा समन्वय सम्बन्धी न� Icon Download
2012-01-20 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ Icon Download
2011-11-11 Interim Constitution of Nepal, 2007 Icon Download
2011-11-11 Human Rights Commission Act, 2053 (1997) Icon Download
2011-11-11 Establishment of Prison Reforms Committee, 2059 (2002) Icon Download
2011-11-11 DRAFT OF National Human Rights Commission ACT, 2064 Icon Download
2011-02-24 NHRC's Staff Related Regulat Icon Download