Plan & Policy

From *
Text Size A A A
Date Title File Action
2023-04-26 तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको बाल अधिकार सम्बन्धी सिफारिसहरूको अनुगमन कार्ययोजना Icon Download
2022-12-26 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक आयोगहरूबिच समन्वय र सहकार्यको रणनीतिक ढाँचा, २०७९ Icon Download
2022-08-22 Sixth Strategic Plan 2021-2026 Icon Download
2022-08-22 छैटौँ रणनीतिक योजना २०२१–२०२६ Icon Download
2021-02-08 लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण निति–२०७७ Icon Download
2021-02-08 Gender Equality and Social Inclusion Policy Icon Download
2017-07-09 रणनीतिक योजना २०१५–२०२०, द्रोस्रो संशोधन सहित, असार २०७४ Icon Download
2015-06-01 NHRC Strategic Plan (English), 2015-20 Icon Download
2015-03-31 Strategic Plan 2015-2020 Icon Download
2014-07-29 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सूचना तथा संचार नीति २०७१ (नेपाली) Icon Download
2013-02-28 संवैधानिक व्यवस्था र कानूनहरू Icon Download
2012-01-30 Rastriya Manav Adhikar Aayog Bill, 2068 Icon Download
2011-01-18 Strategic Plan 2011-2014 Icon Download

Accessibility Tools