Reports

From *
Text Size A A A
Date Title File Action
2023-01-19 वार्षिक प्रतिवेदन (सङ्क्षिप्त) (आ.व. २०७८—२०७९) Icon Download
2023-01-02 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा, जुम्ला कार्यालयको बार्षिक गतिविधि पुस्तिका (आ.व. २०७८/२०७९) Icon Download
2022-12-09 मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ Icon Download
2022-12-07 Annual Report FY 2078/79 Icon Download
2022-11-07 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), साउन–असाेज,२०७९ Icon Download
2022-09-23 मानव बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७९ Icon Download
2022-09-21 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको बार्षिक गतिविधि पुस्तिका (आ.व. २०७८/२०७९) Icon Download
2022-09-20 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयको बार्षिक गतिविधि पुस्तिका (आ.व. २०७८/२०७९) Icon Download
2022-08-28 वार्षिक गतिविधि पुस्तिका आ.व २०७८/०७९ लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय Icon Download
2022-08-24 वार्षिक गतिविधि पुस्तिका आ.व. २०७८/०७९ गण्डकी प्रदेश कार्यालय Icon Download
2022-08-22 Sixth Strategic Plan 2021-2026 Icon Download
2022-08-22 Sixth Strategic Plan 2021-2026 Icon Download
2022-08-18 वार्षिक गतिविधि प्रतिवेदन (आ.व. २०७७–७८), कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय Icon Download
2022-08-04 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), वैशाख–असार ,२०७९ Icon Download
2022-05-04 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), माघ–चैत्र,२०७८ Icon Download
2022-02-03 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), कार्तिक–पुष,२०७८ Icon Download
2022-01-25 Annual Report Synopsis 2020-2021 AD Icon Download
2022-01-05 Summary Annual Report FY. 2077/78 Icon Download
2021-12-09 वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७७–२०७८ Icon Download
2021-11-02 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), साउन–असाेज,२०७८ Icon Download
2021-10-20 राष्ट्रिय मानव अधिककार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयको वार्षिक गतिविधि पुस्तिका २०७७/७८ Icon Download
2021-08-01 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), वैशाख–असार,२०७८ Icon Download
2021-05-31 GANHRI-SCA Accreditation of NHRC Nepal and the Recommendations (2001 to 2020) Icon Download
2021-04-30 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), माघ–चैत्र, २०७७ Icon Download
2021-02-21 Annual Report 2020 Icon Download
2021-01-28 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू),कार्तिक–पौष, २०७७ Icon Download
2021-01-04 A Precise Report on the Recommendations and State of Implementation in the 20 Years of NHRCN Icon Download
2021-01-01 Human Rights Situation During Covid-19 Pandemic: A brief Assessment Icon Download
2020-12-07 वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७६–२०७७ Icon Download
2020-11-05 राष्ट्रिय मानव अधिककार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयको वार्षिक गतिविधि पुस्तिका २०७७ Icon Download